منشور اخلاقی مؤسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی                 

 

 بنی آدم اعضای یک پیکرند                  که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد                   روزگار دگر عضوها را نماند قرار

موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی ماموریت دارد با تعهد به میثاق اخلاقی خود که عبارتند از:

 • احترام به ارزش های والای بشری
 • احترام به حاکمیت قانون و پایبندی ارزش ها، اصول اخلاقی و قوانین کشور
 • احترام به منافع ملی و پرهیز از ورود به دسته بندی های سیاسی
 • به رسمیت شناختن حقوق فردی و احترام به منافع عموم جامعه
 • اعتقاد به مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی، صداقت و تقوا
 • تعهد به وحدت و همکاری جمعی 
 • ترویج روحیه خدمتگزاری و فعالیت داوطلبانه

در راه رسیدن به هدف خود که تلاش و گسترش فرهنگ بشردوستانه و دفاع و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی است با بهره گیری از روش های زیر گام برمی دارد:

 • ارائه خدمات درمان و توانبخشی به آسیب دیدگان اجتماعی
 • حمایت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان اجتماعی
 • برگزاری سمینارها، سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی با هدف آگاه سازی و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه
 • تدوین مقالات و پژوهش و تحقیق در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • برقراری و تسهیل ارتباط با سازمان های هم هدف ملی، منطقه ای و بین المللی و فراهم نمودن امکان تبادل نظر و انتقال دانش و تجربیات